Servis a revize

Naše společnost zajišťuje svými zaměstnanci  pravidelný servis na výtazích dle ČSN 27 4002 a ČSN 27 40007 za účelem jejich udržování v řádném technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti zařízení svěřených mu touto smlouvou do servisu. Dále se zavazuje provádět individuálně sjednané práce, opravy většího charakteru, střední a generální opravy, modernizace a rekonstrukce výtahů.
Servisní střediska:   Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Nové Město n.Metují, Praha

a)    Provozní prohlídky
Účelem provozních prohlídek je pravidelně prověřovat bezpečnost a provozní způsobilost výtahu v rozsahu a lhůtách dle normy ČSN 27 4002.

b)    Odborné prohlídky
Odborné prohlídky periodicky prováděné odborným servisním pracovníkem za účelem posouzení celkového stavu výtahu z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti, včetně kontroly vedení dokumentace a způsobilosti obsluhy, jsou zajišťovány zhotovitelem v rozsahu dle normy ČSN 27 4002 a ve lhůtách stanovených touto normou.

c)    Odborné zkoušky
Zhotovitel zajišťuje v pravidelných intervalech odborné zkoušky v rozsahu a četnosti dle ČSN 27 4007.

d)    Pravidelná preventivní údržba
je prováděna za účelem zajištění spolehlivosti a provozní způsobilosti servisovaných zdvihacích zařízení a zahrnuje:
 - mazání a doplnění olejů
 - čištění zařízení od provozních nečistot
 - kontrolu funkčního stavu částí výtahu, jejich nastavení a seřízení

e)    Odstraňování provozních poruch
Odstraňování provozních poruch výtahů zhotovitel provede na základě ústní či telefonické objednávky objednatele.

f)    Vyproštění osob z výtahu
           Zajistíme proškolenými pracovníky.

g)    Inspekční prohlídky  
zhotovitel poskytne na základě požadavku objednatele zajištění a odborný personál pro potřebnou technickou asistenci u inspekčních prohlídek.

Poradenství

Naše společnost  seznamuje majitele výtahů a zvedacích zařízení o výsledcích odborných zkoušek a případných potřebných opatřeních a opravách či podstatných změnách výtahů vedoucí k lepší bezpečnosti zařízení. Informuje majitele výtahů o podstatných změnách v legislativě a normách.

 

Školení

Naše společnost zajistí zaškolení dozorců a řidičů výtahů odbornými servisními pracovníky v souladu s platnými předpisy a normami.